Báo cáo "Hoàn thiện về ước tính thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Việt Nam" (2012)

Báo cáo "Hoàn thiện về ước tính thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Việt Nam" (2012)

00:55 - 11/09/2021

Báo cáo "Hoàn thiện về ước tính thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Việt Nam" (2012)

Thực hiện cho Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women).

Người thực hiện:

  1. Nata Duvvury và Patricia Carney, Đại học Quốc gia Ireland, Galway
  2. Nguyễn Hữu Minh, Viện Gia đình và Giới, Việt Nam.

Xuất bản lần đầu năm 2012, bởi UN Women.

Bản quyền: @2012, UN Women.

 Xem thêm chi tiết, vui lòng xem file đính kèm dưới đây:

Báo cáo "Hoàn thiện về ước tính thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Việt Nam" (2012).pdf